Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden particulieren

Aansprakelijkheid

MYSAFEHOUSE en instructeurs van MYSAFEHOUSE, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, dat door deelname aan de cursus/training/stage enz. zou kunnen ontstaan.

MYSAFEHOUSE gaat ervan uit dat de cursist zich hiertegen passend verzekerd.

Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de cursist(en) aan de trainingslocatie en trainingshulpmiddelen is toegebracht, wordt op kosten van de cursist(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.

MYSAFEHOUSE is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursisten, evenmin voor vermissing van in de school achtergelaten spullen.

Indien een cursist door zijn houding en/of optreden in opspraak komt, die de goede naam van MYSAFEHOUSE zou kunnen schaden, is MYSAFEHOUSE bevoegd om de cursist verdere toegang tot elke training te ontzeggen en het lidmaatschap op te zeggen. Hetgeen omschreven staat bij opzegging blijft van kracht.

De cursist, die zich in een trainingslocatie waar MYSAFEHOUSE les geeft of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan geschorst of van MYSAFEHOUSE verwijderd worden.

Lidmaatschap kosten en betaling

Het maandelijkse te betalen bedrag (contributie) voor 1 x per week volgen van een reguliere training (1 ½ uur) bedraagt € 25,- p.p. en voor 2 x per week € 30,- p.p.

Deze lessen zullen in Enschede en Hengelo (Ov) plaatsvinden. Dan wel elders, op tijd aangegeven.

Na inschrijving zal aan het begin van elke maand het genoemde contributiegeld overgemaakt moeten zijn.

MYSAFEHOUSE zal geen inschrijfgeld innen.

Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, cursussen en sluitingen wegens ziektes/ongevallen.

Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Bij wederom achterwege blijven hierna wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de cursist voortdurend in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cursist.

Bij achterstallige betaling van het lesgeld wordt na één schriftelijke betalingsherinnering de vordering tot incasso uit handen gegeven.

Bij achterstallige betaling blijft het lid te allen tijde aansprakelijk.

Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.

MYSAFEHOUSE kent een zgn. 10-ritten kaart; deze bedraagt € 65,- en kan voor 10 lessen (van 1 ½ uur) ingewisseld worden. De geldigheid is onbeperkt.

Door MYSAFEHOUSE georganiseerde activiteiten naast de reguliere trainingen, zoals zogenaamde specials, dienen afzonderlijk afgerekend te worden.

Ziekte

Indien de cursist wegens ziekte met een duur van meer dan een maand of door beroepsmatige redenen de cursus niet kan volgen, bestaat de mogelijkheid van een non-actief lidmaatschap. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De cursist dient hiervoor, indien dit verzocht wordt, bewijsstukken van arts of werkgever aan MYSAFEHOUSE te overhandigen.

Na ontvangst van de bewijsstukken die u voor de eerste van de maand heeft opgegeven zullen wij het non-actief lidmaatschap in laten gaan per eerste van de maand.

Opzegging

Bij opzegging van het lidmaatschap dient de cursist dit schriftelijk voor de eerste van die lopende maand op te geven via: info@mysafehouse.nl of op schriftelijke wijze.

Bij opzegging van het lidmaatschap krijgt de cursist binnen twee weken een bevestiging via de e-mail of naar thuis toe gestuurd.

Toestemmingsverklaring

MYSAFEHOUSE zal alleen foto’s / videomateriaal gebruiken voor publicitaire doeleinden, folder / flyer materiaal en op de website van MYSAFEHOUSE in overleg met de betrokkenen.

Na toestemming zal Mysafehouse ook na het beëindigen van uw lidmaatschap foto’s en videomateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden, folder / flyer materiaal en op de website van MYSAFEHOUSE.

Het is niet mogelijk om gepubliceerde foto’s en videomateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor de desbetreffende persoon.

MYSAFEHOUSE zal geen foto’s / videomateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld.

Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding

Gebruik van logo en naam zonder toestemming van MYSAFEHOUSE kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Het is verboden om de aangeleerde technieken / foto’s en videomateriaal aan derden ter beschikking te stellen en voor andere doeleinden te gebruiken.

Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te gebruiken voor onderwijs aan derden.

Bij overtreding van de 3 bovengenoemde verboden verbeurt het lid aan MYSAFEHOUSE een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (zulks nadrukkelijk in afwijking van art. 7:650 BW lid 3 in zin dat de boete door MYSAFEHOUSE ten eigen behoeven kan worden aangewend), onverminderd de overige aan MYSAFEHOUSE toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Algemeen

Aangeleerde technieken zijn uitsluitend voor situaties conform de locale wetgeving! De leerling blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de proportionaliteit en subsidiariteit.

De cursist zal de aangeleerde technieken uitsluitend toepassen op de wijze waarop deze zijn geïnstrueerd.

De instructeur kan zonder opgaaf van reden een cursist te allen tijde uit de cursus verwijderen dan wel de toegang tot de cursus ontzeggen.

Indien de cursist de cursus vroegtijdig verlaat, blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld bestaan.

Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend trainen onder begeleiding van een volwassene of met toestemming van ouders of voogd.

Ouders en/of voogd mogen te allen tijde aanwezig zijn bij de lessen van MYSAFEHOUSE.

De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk door te geven.

MYSAFEHOUSE behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie waar de cursus gegeven wordt te wijzigen.

Op officiële en erkende feestdagen worden geen cursussen gegeven.

Wegens vakantie kan MYSAFEHOUSE vijf weken (25 werkdagen) per jaar voor groepslessen gesloten zijn.

Wegens training, cursus of ziekte kunnen de groepslessen gesloten zijn. Er zal getracht worden een vervangende instructeur te vinden. Bij niet tijdig vinden van een vervanger zal de les komen te vervallen.

Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden.

Als het lidmaatschap niet betaald is, worden bij deelname aan stages – seminars – cursussen – examens extra kosten berekend.

MYSAFEHOUSE is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen en zal de cursist ingeval van een prijsverhoging, daarvan berichten.

VOG 2015; Verklaring omtrent Gedrag d.d. 18-06-2015. Uit onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene, o.a. ter zake het verlenen van diensten (advies, beveiliging), het verlenen van diensten in persoonlijke leefomgeving, belast zijn met de zorg van minderjarigen en (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Een kopie van deze VOG kan u op verzoek verzonden worden!

about-img